Bookmark and Share

Pravidla PHL 2017

Vydáno dne 07. 04. 2017 (12930 x přečteno)

Podhostýnská hasičská liga - pravidla 2017


Podhostýnská hasičská liga - pravidla 2017

 

A - Soutěž v požárním útoku kategorie muži a ženy dle platné "Směrnice hasičských soutěží" vydané SHČMS a těchto pravidel. V případě jejich odlišností se použijí pravidla PHL v požárním útoku:

 1. Družstvo musí odevzdat vyplněnou přihlášku, do zaplacení startovného jinak nebude puštěno na start – Platí pro všechny družstva i mimo PHL .
 2. Zaplacením startovného družstvo souhlasí s pravidly Podhostýnské hasičské ligy.
 3. Stroj nemusí být nastartován.
 4. Požární útok bez použití přetlakového ventilu, který nemusí být ani nachystán pořadatelem.
 5. Sportovní hadice "C-42" min. Šířka 65 mm; "B-65" min. Šířka 100 mm, minimální délka hadice 19 m.
 6. Půlspojky hadic a spojky savic a koše se nesmí vzájemně dotýkat a musí mezi nimi projít list papíru.
 7. Rozdělovač s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky bez ostrých hran.
 8. Proudnice vlastní - průměr vstřikové trubice 12,4 - 13 mm, proudnice se může při stříkání dotýkat země.
 9. Soutěžící nesmí překročit čáru stříkání, čára je nedotknutelná.
 10. Koš musí mít funkční klapku ovládanou z vnější strany koše a musí mít mřížku se světlostí oka max. 10x10 mm.
 11. Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš např. Do vodního zdroje a následně byl našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody savicovým šroubením.
 12. Přívodní sací vedení nemusí být sešroubováno.
 13. Soutěžní tým má právo, na možnost, aby v průběhu jeho pokusu nebyla dopouštěná voda do kádě. Tuto žádost oznámí rozhodčímu na základně, který žádost předá pořadateli. V případě oznámení a žádosti o nedopouštění vody do kádě v průběhu útoku, neplatí případný protest, pro nedokončení útoku z důvodu nedostatku vody.
 14. Na dráze jsou přípustné pouze jednotné značky (18-ti metrové muži, 17,5 metrové ženy, měřeno od čáry stříkání).
 15. Sklopné terče s elektronickou časomírou a velký display.
 16. V případě závady časomíry a následném měření stopkami, nebudou výsledky kategorie započítány do PHL.
 17. Se soutěžním družstvem může být u základny navíc pouze jeden, vestou označený vedoucí, který nesmí fyzicky zasahovat do přípravy družstva! Pouze družstvu žen smí pomoci s umístěním stroje na základně.
 18. Čas na přípravu základny – max. 5 minut – na pokyn rozhodčího.
 19. Připravenost základny osvědčí rozhodčí zvednutím praporku a soutěžící již nesmí provádět úpravy na základně bez svolení rozhodčího. To se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k rozhodčímu. Pokud by hrozilo zničení stroje (pád nářadí na ovládání), smí jeden člen družstva tomuto zabránit. Oprava nářadí není možná!
 20. Základna a její okolí je ponecháno volné k tréninku, dokud rozhodčí nevyzve 1. Soutěžní tým k přípravě na svůj soutěžní pokus.
 21. Bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno ke startu na povel startéra „Na místa připravte se…“ je jakékoliv překročení startovní čáry a návrat k základně bráno jako špatný start!
 22. Kategorie ženy 2 B, muži 3 B, případně 2 B dle možnosti pořadatele.
 23. Soutěžní družstvo tvoří 5 – 7 závodníků.
 24. Protest soutěžního družstva se uznává a je přijat jen na oficiálním protokolu, který je schválen radou PHL (ke stažení na webu www.firesport.eu). Tento protest musí být dodán hlavnímu rozhodčímu do 10 minut od incidentu.
 25. Soutěžní družstvo si smí půjčit jednoho soutěžícího, a to pouze ve třech soutěžích z celého ročníku PHL, počet půjčení není omezen pro týmy, které nejsou bodovány do seriálu PHL. Soutěžní družstvo zaplatí 150,- Kč za každé půjčení (platí pro všechna soutěžní družstva). Soutěžící může v jednotlivé soutěži startovat pouze za jedno „cizí“ družstvo. Půjčený závodník, který nastupuje v půjčeném družstvu, nastupuje v dresu svého družstva.
 26. Dresy musí být jednotné bez rozdílů délky rukávů.
 27. Na nástup před zahájením soutěže nastoupí všechna družstva v minimálním počtu 4 zástupců v jednotných dresech,
 28. k vyhodnocení soutěže minimálně jeden zástupce družstva v dresu, jinak družstvo nezíská body do PHL.
 29. Příjezd družstev žen je povinný nejpozději do ukončení posledního útoku mužů.
 30. Soutěžní družstva mimo PHL se mohou přihlásit nejpozději do zahájení posledního útoku dané kategorie.
 31. Body do PHL získají za platný pokus společně družstva kroměřížského okresu a také další soutěžní družstva, po řádně vyplněné a podepsané žádosti o zařazení do PHL aktuálního ročníku, rozdělení bodů vypadá následovně:

Umístění

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15-x

Muži

20

17

15

13

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ženy

15

12

10

8

6

5

4

3

2

1

1

1

1

1

1

     32. Při rovnosti dosaženého výsledného času, o rozdělení bodů rozhoduje druhý terč.

     33. Průběžné výsledky budou po jednotlivých soutěžích vedeny na www.firesport.eu(v záložce Podhostýnská hasičská liga). Tyto údaje budou oficiální. Celá pravidla PHL a další informace naleznete na www.firesport.eu

 

 

Pohárové soutěže zařazené do 16. ročníku PHL pro rok 2017

Datum

Čas

Místo

Trať

Kontakt na pořadatele – rada PHL

Telefon

So  27.5

13:00

Ludslavice

3B

Radomír Kojecký, Ludslavice 25, 768 52 Míškovice

732 804 442

So  17.6

13:00

Litenčice

3B

Miroslav Ovečka, Litenčice 170, 76813 Litenčice

739 487 647

So  24.6

9:30

Loukov

3B

Tomáš Olivík, 768 75 Loukov

736 729 554

So   1.7

14:00

Nová Dědina

3B

Karel Strýc, Nová Dědina 145, 768 21 Kvasice

776 048 220

So  15.7

13:00

Roštění

3B

Petr Lajda, Roštění 63, 768 43, Kostelec u Holešova

608 473 597

Ne  16.7

11:00

Zahnašovice

3B

Petr Miklík, Zahnašovice 111, 769 01 Holešov

777 637 948

So  22.7

14:00

Rychlov

3B

Jaromír Tománek,

601 373 926

So  29.7

14:00

Tučapy

3B

René Jašek, Tučapy 142, 769 01 Holešov

775 517 615

Ne  30.7

9:30

Karolín

3B

Daniel Ondra, Karolín 81, 768 21 Kvasice

721 117 964

Ne   6.8

13:00

Podhradní lhota

3B

Zdeněk Žejdlík, Podhradní Lhota 177, 768 71

775 034 725

So  12.8

11:00

Nětčice

2B

Svatava Navrátilová, Nětčice 70, 76802 Zdounky

731 212 568

Ne  20.8

11:00

Vítonice

3B

Jan Bělík, Vítonice 166, 768 61 Bystřice p/H

732 834 927

So   2.9

13:00

Pravčice

3B

Jiří Možíš, Pravčice 204, 768 24

733 375 515

 

B - Celkové vyhodnocení PHL

 1. Provede Rada PHL hned po ukončení poslední soutěže.
 2. Vítězem se stává družstvo s největším počtem bodů.
 3. Při rovnosti bodů rozhodne počet lepších umístění v jednotlivých ligových soutěžích - více prvních míst, druhých míst atd.
 4. V obou kategoriích bude udělen putovní pohár (na jeden rok) + poháry za umístění + finanční, popř. věcné odměny ze získaných finančních prostředků a sponzorských darů. Odměněna budou družstva mužů od 1. do 13. místa a družstva žen od 1. do 7. místa.
 5. Na předposledním závodě PHL proběhne hlasování pro All Star týmy můžu a žen, pro obě kategorie A i B. Na posledním závodě PHL již tedy bude seznam vyvěšen u výsledkové listiny. All Star muži běží na 3B, ženy na 2B. První pokus zahajuje vždy All Star B.

 

C - Rada PHL

 1. Rada PHL je nejvyšším orgánem soutěže.
 2. Bude evidovat výsledky jednotlivých soutěží a provede celkové vyhodnocení ligy.
 3. Bude provádět kontrolu dodržování pravidel na jednotlivých soutěžích.
 4. Sjedná nápravu v případě nejasností výkladu pravidel rozhodčím či pořadatelem.
 5. Může na pořadateli vyžadovat odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže. V případě závažných nedostatků v organizaci soutěže (porušujících pravidla ligy) má právo před zahájením prvního útoku navrhnout zúčastněným družstvům vyřazení soutěže z bodování ligy.
 6. Bude hodnotit jednotlivé soutěže (+ a – body) a vytvoří krátký zápis o soutěži.
 7. Je složená ze zástupců pořadatelů soutěží - každý pořadatel po jednom zástupci.
 8. Má na starost před každou soutěží zkontrolovat všechno, co se týká trati - základna, káď na vodu, rozměry, značky, terče, apod. Kontrolu provádí pořadatel soutěže, která následuje jako další v pořadí. Výjimkou je první a poslední závod série. Kdy platí:

a)      V Pravčicích budou kontrolu provádět Ludslavice .

b)      SDH Ludslavice a Pravčice budou mít na starosti kontrolu kalibrace terčů a jejich test v den konání soutěže, test probíhá se zapnutou časomírou.

 

D - Povinnosti pořadatele soutěže:

 1. Jednoznačně odliší na startovní listině družstva soutěžící do ligy a mimo ligu.
 2. Zahájit soutěž přípravou prvního družstva na základně v čas zahájení soutěže uvedený na pozvánce a provést nástup 15 minut před tímto zahájením.
 3. Delegovat 1 kvalifikovaného rozhodčího, 2 pomocné rozhodčí a pomocníka startéra a seznámí je s pravidly PHL; rozhodčí budou ustrojeni ve vycházkovém nebo pracovním hasičském stejnokroji.
 4. Zajistit zpevněný povrch kolem základny (beton, dlažba, popř. textilní koberec).
 5. Na dráze vyznačí jednotné značky (18-ti metrové muži, 17,5 metrové ženy, měřeno od čáry stříkání).
 6. Dráha musí splňovat parametry pro soutěž požárního útoku, pokud tyto parametry nesouhlasí, nebude soutěž počítána do ligy. Pro nově žádající pořadatele, bez splnění této podmínky, nemohou žádat o zařazení do PHL.
 7. Zajistit si od předchozího pořadatele kalibr pro terče, terče musí tímto testem projít, kalibr musí být k dispozici v místě konání soutěže, pro potřeby rady ligy.
 8. Čidlo pro snímání shození terče, musí být upevněno za nevratnou polohou válce či jiného mechanismu a signalizace shození terče musí být umístěna minimálně ve výšce nástřikové díry terče a musí být pevně spojena s terčem.
 9. Display časomíry musí jet nepřetržitě až do sražení obou terčů.
 10. Zajistit nádrž s výškou stěny 0,8 m, nejmenší obsah nádrže 1000 litrů vody. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny. Nádrž nesmí obsahovat výstupky, jako jsou například madla, držáky atd.
 11. Zajistit řádnou zdravotnickou službu pro případ úrazu.
 12. Připravit reflexní vestu pro označení vedoucího družstva.
 13. K pozvánce přiložit první stranu pravidel se seznamem soutěží PHL.
 14. Dodržet limit pauzy mezi kategoriemi max. 20 min. A vyhlásit výsledky do 30 minut po skončení soutěže.
 15. U tabule výsledků soutěže vyvěsí první stranu pravidel a průběžné pořadí PHL.
 16. Na tabuli výsledků i do výsledkové listiny označí družstva s půjčeným soutěžícím.

 

 

 1. Vyplatit na peněžitých cenách minimálně 7000,- Kč a dále udělit družstvům na 1. - 3. místě obou kategorií min. pamětní věcnou cenu (pohár, plaketu apod.), na které bude uvedeno místo konání, datum, kategorie a umístění.
 2. Zajistit písemnou výsledkovou listinu podepsanou hlavním rozhodčím a jednu kopii předat ke zpracování Radě PHL – Pavel Žůrek, Nětčice 70, Zdounky 76802, zurepa34@gmail.com a Lukáš Mišelnický  lukas.miselnicky@gmail.com
 3. Na výsledné listině zřetelně označit, kdo ze zúčastněných týmů, má právo na bodové ohodnocení do ligy.
 4. Půjčování se bude platit pořadateli na prezenci. Peníze za půjčování jdou do kasy PHL.
 5. Pořadatel je povinen vyvěsit reklamu sponzora PHL na viditelném místě.
 6. Pokusí se článek ze soutěže otisknout i v regionálním periodiku, např. Kroměřížský Deník.
  (Je to naše „reklama“.)
 7. Chce-li pořadatel soutěže zařadit svou soutěž do dalšího ročníku PHL, musí se soutěžní družstvo (družstva) pořadatele zúčastnit nadpolovičního počtu soutěží PHL.
 8. Aby soutěž byla zařazena do PHL, musí pořadatel splnit výše uvedené podmínky, dále se musí alespoň jeden zástupce pořádajícího sboru účastnit jarní a podzimní schůze PHL a vložit částku 2000 Kč na jarní schůzi PHL. Částku bude v roce 2017 spravovat SDH Loukov a bude použita na chod a závěrečné vyhodnocení PHL.

 

E – Ostatní ujednání:

 1. Soutěž, která je zařazena do seriálu PHL pro daný ročník, startuje svou rezervaci 14 dní, respektive 13 dní předem, na webu phl.firesport.eu, rezervace vždy startuje v neděli od 20:00 a končí vždy v pátek před samotným závodem v 20:00 hod.
 2. Týmy, které mají odjeto 100% závodů PHL v předešlém ročníku, mají právo na zamluvení pevného startovního pořadí na všechny kola PHL v následujícím ročníku. Pouze první 3. místa u mužů a 2. místa u žen se zanechají volné, pro potřeby pořadatele. V případě, kdy tým využil práva zablokovat si startovní pořadí, a následně se závodu nezúčastnil, je povinen omluvit se pořadateli před samotným konáním soutěže, a to do ukončení rezervace na soutěž (bod E1). Pokud tak soutěžní tým neučiní, ztrácí toto zarezervované místo do konce celého ročníku PHL.
 3. Kontrola nástupů a vyhlášení probíhá zcela anonymně a mají ji na starost delegovaní zástupci rady ligy PHL, kontrola probíhá tak, že tito zástupci projdou celé startovní pořadí a ověří, zda všechny týmy splňují podmínky, které uvádí PHL ve svých pravidlech, pro přidělení bodů do konečné tabulky PHL.
 4. O počtu nově zařazených sborů do seriálu závodů rozhoduje rada PHL.
 5. Počet nově zařazených sborů do seriálu závodů PHL se rovná počtu vyřazených sborů.
 6. Mezi pořadateli závodů v seriálu PHL, může být pouze jeden sbor, který nepatří do okresu Kroměříž, a to za následujících podmínek:

a)       o přijetí pořadatele bude rozhodnuto na základě hlasování rady PHL,

b)      pořadatel musí tímto hlasováním získat vetší počet hlasů než ostatní žadatelé, kteří patří do okresu Kroměříž.